Ξεναγήσεις στα Προπύλαια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανοίγει το
«σπίτι» του στο ευρύτερο κοινό και το καλεί να γνωρίσει από κοντά τα Προπύλαια,
έναν από τους πιο εμβληματικούς τόπους μνήμης της πρωτεύουσας του ελληνικού
κράτους.

Μέρος της Αθηναϊκής Τριλογίας, του πιο γνωστού και σημαντικού
συμπλέγματος νεοκλασικών κτηρίων στο κέντρο της πόλης, το κτήριο των Προπυλαίων
θεμελιώθηκε το 1839, σε σχέδια του Δανού αρχιτέκτονα Hans Christian Hansen. Οι
αίθουσές του αποτέλεσαν χώρους εκπαίδευσης, συναναστροφής, διαμαρτυρίας. Στους
χώρους του φιλοξενήθηκε η Βουλή των Ελλήνων, η Εθνική Βιβλιοθήκη, πολυάριθμα
μουσεία και εργαστήρια. Στο εσωτερικό και στον περίβολό του έλαβε χώρα μια
σειρά τελετουργικές εκδηλώσεις (ανεγέρσεις ανδριάντων και στηλών, εορτασμοί
επετείων, κ.ά.), ενώ στη γεωγραφία της πόλης αποτέλεσε τον κατεξοχήν τόπο
κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων.
Η διακόσμηση του κτηρίου, με πλέον χαρακτηριστική την
τοιχογραφία στην εσωτερική πρόσοψη των Προπυλαίων, αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά εικονογραφικά προγράμματα του ελληνικού 19ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική
και η ζωγραφική υπηρέτησαν ένα αφηγηματικό πλαίσιο που συνέδεε στενά τις
ιστορικές περιόδους της ελληνικής εθνικής ιστορίας, ενώ το γλυπτό πρόγραμμά του
επικεντρώθηκε στην πρόσφατη ιστορία: ανδριάντες σημαντικών προσώπων της
νεότερης ελληνικής ιστορίας και στήλες πεσόντων στους πολέμους, έργα Ελλήνων
γλυπτών.

Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν τη γνωριμία με την Αθηναϊκή
Τριλογία και την επίσκεψη στο κτήριο των Προπυλαίων. Η διάρκεια τους είναι
περίπου 60′ και θα γίνουν από τους Ιστορικούς της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ Μιχάλη Γιοχάλα και Παύλο Γκουγιάννο, υπό την
επιστημονική εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ Δημήτρη Παυλόπουλου.

·        
Ξεναγήσεις στην ελληνική γλώσσα: κάθε Τετάρτη
11/7, 18/7, 25/7, 1/8, στις 5μ.μ.
·        
Ξεναγήσεις στην αγγλική γλώσσα: κάθε Πέμπτη
12/7, 19/7, 26/7, 2/8, στις 5μ.μ.
Για τις ξεναγήσεις υπάρχει συμβολικό τίμημα 2€ για ενηλίκους
και 1€ για ανηλίκους και ειδικές κατηγορίες (περιλαμβάνεται ειδικό ενημερωτικό
υλικό). Κράτηση θέσεων πραγματοποιείται στην ειδική σελίδα του ΕΚΠΑ: http://visit.uoa.gr/
Περισσότερες πληροφορίες: 210 368 8189

Welcome to the tour program 

of the National and Kapodistrian University of Athens.


The National and Kapodistrian University of Athens
opens its “home” to the general public and invites you to get to know
the Propylaea, one of the most iconic places of remembrance of the
Greek capital
. Part
of Athenian Trilogy, the most
well-known and important Neoclassical buildings’ cluster
in the city centre
, the building of Propylaea founded in 1839, in
drawings of the Danish architect Hans Christian Hansen.

Its halls constituted spaces for education, association, and protest. In its premises you can find the Greek Parliament, the National Library,
numerous museums and workshops
.  In the interior and its
precinct you can visit a series of ceremonial events
(
statues and column erections, anniversaries celebrations, etc.), while in the city geography, it constituted the
eminent place of action, demonstrations and mergers
.

The building decoration, with more characteristic mural in the interior façade of Propylaea, is one of the most important iconographic programs of the
Greek 19th century
. The architecture and painting served a narrative framework that closely connected the historical
periods of Greek national history, while the sculpture program focused on recent history: Statues of important persons of
Modern Greek history and columns of fallen in wars,
works of
Greek sculptures.

The tours include acquaintance with the Athenian trilogy and the visit to
the Propylaea building. The tour duration is
about 60′ and will be made by Art
historians of the Department of History and Archaeology, Michalis Giochalas And Pavlos
Gkoygiannos
, under the scientific supervision of the Associate
professor of history of art in the Department of History and Archaeology of the
University of Athens Dimitris Pavlopoulos.
  • Guided
    tours in Greek language: Every Wednesday 11/7, 18/7,
    25/7, 1/8, at 5 p.m.
  • Guided
    tours in English language: Every Thursday 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, at 5 p.m.
For the tours there is a symbolic price of €2 for adults and €1 for
minors and special categories
(includes special information brochure).
For reservations visit the National and Kapodistrian
University of Athens site: http://visit.uoa.gr/en/
For more information you can contact: (+30) 210-36.88.189