Ομαδική εικαστική έκθεση ” Life: Repetition and Overturn “.

Κάθε μέρα, ξυπνάμε, τρώμε, δουλεύουμε και
κοιμόμαστε. Όλοι μας επαναλαμβάνουμε αυτές τις ενέργειες. Η επανάληψη είναι
ζωή! Παρατηρώντας το από μια απόσταση, λόγω αυτής της επανάληψης, η ζωή μοιάζει
κάπως ίδια, γραμμική. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες ενέργειές μας δεν μπορούν
ποτέ να είναι ίδιες, διαφέρουν μεταξύ τους, ακόμη και όταν οι διαφορές είναι
ανεπαίσθητες ή αμελητέες. Ακόμη και στην περίπτωση που οι ενέργειες είναι
ακριβώς οι ίδιες, εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε διαφορετικό χρόνο.
Κοιτάζοντας προσεκτικά τη ζωή, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν ανατροπές με
θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα που σπάζουν αυτήν την επανάληψη. Αυτές οι
ανατροπές, που συχνά περνούν απαρατήρητες, είναι δυνάμεις που επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό τη ροή της ανθρώπινης ζωής.
Στο φιλοσοφικό μυθιστόρημα Thus Spoke
Zarathustra (1883-1891), ο Friedrich Nietzsche υποστήριξε ότι «Σε κάθε  στιγμή αρχίζει το Είναι. Γύρω από κάθε εδώ
γυρίζει η σφαίρα του εκεί».  Με αυτή την
έννοια, καθετί δεν παραμένει το ίδιο παρά το γεγονός ότι φαίνεται σταθερό. Το
περιεχόμενο της επανάληψης αλλάζει επειδή «το ίδιο» στην αιώνια επανάληψή του
περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση και την αναπαραγωγή. Όπως είπε ο Νίτσε «όλα
επανενώνονται». Ομοίως, ο Ηράκλειτος πίστευε ότι όλα είναι μια συνεχής
εξελικτική διαδικασία και η χρήση της λέξης «είναι» είναι λανθασμένη όταν
μιλάμε για την ύπαρξη επειδή όλα είναι σε συνεχή εξέλιξη.
Η παλιά Αθηναϊκή Αποθήκη Χάρτου στην Οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης, επί δεκαετίες αποτέλεσε
ένα σταθερό και καθημερινό σημείο συναλλαγής με τον κόσμο της τέχνης και του
εντύπου. H έκθεση Life: Repetition and Overturn καλεί 8 σύγχρονους καλλιτέχνες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό να αποτυπώσουν την επανάχρηση και μετάλλαξη του
χώρου, σε μια ενεργή κυψέλη ανταλλαγής ιδεών, υπενθυμίζοντας μας ότι η
επανάληψη και η ανατροπή είναι ζωή!
Συμμετέχουν: Ευδοκία Κύρκου,
Κώστας Λαλές, Solveig Lindgren, Βιργινία Μαστρογιαννάκη, Αλίκη Παλάσκα, Maeve
Rendle, Βαρβάρα Σπυρούλη, Αναστάσης Στρατάκης
Ιδέα / Επιμέλεια: Στρατής Πανταζής
Συντονισμός έκθεσης: Φωτεινή Καπίρη
Εγκαίνια: Πέμπτη
9 Νοεμβρίου
, 20:00
Διάρκεια: 9
– 23 Νοεμβρίου
, 2017
Ωράριο: Τετ. – Παρ.
17:00 – 21:00, Σαβ. 13:00 – 16:00
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΧΑΡΤΟΥ
Χρυσοσπηλιωτίσσης 3
105 60 Αθήνα
H έκθεση Life: Repetition and Overturn
πραγματοποιείται από το Athens Intersection.
Το Athens Intersection επιμελείται ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, συντονίζει η Φωτεινή Καπίρη, και τη σειρά
Performances επιμελείται ο Θάνος Βόβολης.

Life: Repetition and Overturn
Every single day,
we wake up, eat, work and sleep. We all repeat actions. Repetition
is life! From a distance, due to this repetition, life somehow seems the same, linear. However, our
repeated actions can never be identical, they differ from each other, even when
the differences are subtle or unobserved. Even in the case where the actions
are exactly the same, they still take place in different time. Looking closely
at life, we realise that there are overturns with a positive or negative effect
that break this repetition. These overturns, that often go unnoticed, are
forces that greatly affect every human being’s flow of life.
In
the philosophical novel Thus Spoke
Zarathustra
(1883-1891), Friedrich Nietzsche argued that “in every Instant being begins; around every Here rolls the ball There.” In this
sense, nothing stays the same, despite the fact that it may seem consistent and
repeated.
The content of repetition changes because ‘the same’ in the eternal recurrence of the same comprises
differentiation and reproduction. As Nietzsche put it “everything is joined
anew.” Similarly, Heraclitus believed that everything

is a continuous evolutionary process and the use of the word ‘being’ when we
talk about the existence is incorrect because everything is constantly
becoming. 
For many decades,
the old Athenian Warehouse at Chrysospiliotissis Street, has been a meeting
point for the art and print world. Life:
Repetition and Overturn
exhibition invites 8 contemporary artists from
Greece and abroad to document the transformation and reuse of the space into a
creative workplace open to exchange of ideas, and reminding us that repetition
and overturn are life!
Participating artists: Evdokia Kyrkou,
Kostas Lales, Solveig Lindgren, Virginia Mastrogiannaki, Aliki Palaska, Maeve
Rendle, Varvara Spirouli, Anastasis Stratakis
Concept / Curated by: Stratis
Pantazis
Coordinated by: Fotini Kapiris
Opening: Thursday, November 9, 2017
Duration: November 9
– 23, 2017
Visiting hours:
Wednesday – Friday 17:00 – 21:00, Saturday 13:00 – 16:00
Old Paper Warehouse
3
Chrysospiliotissis Str.
105
60 Athens
Life: Repetition and Overturn is part of the Athens Intersection
Cultural Program
.
Athens Intersection: Curated by Georg Georgakopoulos, coordinated by Fotini Kapiris, Performance series curated by: Thanos
Vovolis.

Αξίζουν την προσοχή